เมนู
index_ico
ดีที่สุด
โรงงาน VR
จุดเด่น
สินค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านการทดสอบ CE, ROHS, FCC, EMC, TUV, PSE และ EK,

ซื้อเครื่องดมกลิ่นเพื่อทำให้พื้นที่ทั้งหมดของคุณมีกลิ่นหอม ผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อเน้นพื้นที่โปรดของคุณด้วยน้ำหอมที่คุณชื่นชอบ และใช้กระดาษซับตัวอย่างเพื่อสูดกลิ่นน้ำหอมอื่นๆ ที่คุณอาจยังไม่คุ้นเคย

feat01
เครื่องกลิ่นเชิงพาณิชย์
feat01
เครื่องกระจายกลิ่นหอมภายในบ้าน
feat01
เครื่องกระจายกลิ่นหอมในรถยนต์
feat01
น้ำมันหอมระเหย
ดีที่สุด

เครื่องกลิ่นเชิงพาณิชย์

ดีที่สุด

น้ำมันหอมระเหย

VINESCENTS มุ่งมั่นที่จะ R&D และการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากกลิ่นหอม เช่น เครื่องกระจายกลิ่นหอม เครื่องสร้างกลิ่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องมือความงามและดูแลผิว
feat01
น้ำหอมยอดนิยมที่สุด
feat01
ส่วนผสมที่โดดเด่นที่สุด
feat01
อารมณ์ที่ต้องการมากที่สุด
feat01
ฤดูกาล
feat01
ที่ไหนถูกใช้มากที่สุด
น้ำหอม
ของเดือน
มิถุนายน 2022 FRAGRANCE PICK
หัวฉีดเครื่องหอมพัฒนาอย่างอิสระ

VINESCENTS มุ่งมั่นที่จะ R&D และการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากกลิ่นหอม เช่น เครื่องกระจายกลิ่นหอม เครื่องสร้างกลิ่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องมือความงามและดูแลผิว จากทีมงาน R&D ที่แข็งแกร่งและช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม เราได้ให้บริการ ODM และ OEM แก่ลูกค้าทั่วโลกมานานกว่า 5 ปี

สถานี
สถานี
ขอบเขตการวิจัยและพัฒนาของเรา
ข้อเสนอการตลาดดมกลิ่นที่กำหนดเอง

การประยุกต์ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยละออง การฉีดพ่นด้วยยุง การทำความสะอาด การดับกลิ่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในที่สาธารณะและสถานที่ในครอบครัว เช่น โรงแรม KTV ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สนามบิน สถานี

จุดเด่น
บทความบล็อก
“Introducing the AC Fragrance Diffuser: Elevate Your Surroundings with Refreshing Scents”
“Introducing the AC Fragrance Diffuser: Elevate Your Surroundings with Refreshing Scents”

Time:2023-9-24

Introducing the AC Fragrance Diffuser: Elevate Your Surroundings with Refreshing ScentsAre you tired of coming home to a stale and unpleasant-smelling environment? Do you wish there was a way to enhance the ambiance of your living space effortlessly? Look no further! We are thrilled to introduce the AC Fragrance Diffuser, a revolutionary device designed to elevate your surroundings with refreshing...
Introducing the Ultimate Commercial Fragrance Machine: Enhancing Spaces with Enchanting Aromas
Introducing the Ultimate Commercial Fragrance Machine: Enhancing Spaces with Enchanting Aromas

Time:2023-9-23

Creating a captivating and memorable environment for customers is crucial. While visual aesthetics and auditory elements are often prioritized, the power of scent should not be underestimated. Fragrance has the ability to evoke emotions, trigger memories, and leave a lasting impression on individuals. Recognizing this, the introduction of the ultimate commercial fragrance machine promises to elevate spaces with enchanting aromas,...
Home Scent Diffuser Machine: Enhance Your Living Space with Fragrance
Home Scent Diffuser Machine: Enhance Your Living Space with Fragrance

Time:2023-9-22

It is essential to create a living space that provides comfort, relaxation, and a sense of well-being. One way to achieve this is by using a home scent diffuser machine. These innovative devices have gained immense popularity in recent years due to their ability to enhance the ambiance of any room with delightful fragrances. In this article, we will explore...
The Scent of Luxury: Enhancing the Atmosphere in Hotel Lobbies with Air Fresheners
The Scent of Luxury: Enhancing the Atmosphere in Hotel Lobbies with Air Fresheners

Time:2023-9-21

Introduction: In the competitive world of the hospitality industry, hotels strive to provide their guests with an experience that is both memorable and luxurious. From the grand entrance to the guest rooms, every aspect is carefully designed to create a welcoming and comfortable ambiance. While most hotels focus on visual aesthetics, the importance of scent in creating a lasting impression...
China Scent Dispenser: Elevating Business Atmosphere with Fragrance
China Scent Dispenser: Elevating Business Atmosphere with Fragrance

Time:2023-9-20

Companies are constantly seeking innovative ways to enhance customer experience and create a memorable ambiance. One such tool that has gained popularity in recent years is the scent dispenser. By infusing a space with pleasant fragrances, these devices offer a unique way to elevate the business atmosphere and leave a lasting impression on customers. The concept of using scent to...
Scent-astic Business: The Power of a Scent Machine
Scent-astic Business: The Power of a Scent Machine

Time:2023-9-19

Companies are constantly seeking innovative ways to enhance the customer experience and leave a lasting impression. One often overlooked aspect of creating a memorable ambiance is the power of scent. A scent machine, also known as a fragrance diffuser, can be a game-changer for businesses looking to stand out from the crowd and create a unique atmosphere. In this article,...
China HVAC Aroma Diffuser: Enhance Your Space with Fragrant Ambiance
China HVAC Aroma Diffuser: Enhance Your Space with Fragrant Ambiance

Time:2023-9-18

Introduction Creating a pleasant and inviting atmosphere is essential for any space, be it a home, office, or commercial establishment. One often overlooked aspect of ambiance is the fragrance in the air. Scent has a powerful impact on our mood, emotions, and overall well-being. The HVAC aroma diffuser is a revolutionary device that offers a convenient and effective way to...
Scent Diffuser Machine Commercial: Elevate Your Space with Captivating Fragrances!
Scent Diffuser Machine Commercial: Elevate Your Space with Captivating Fragrances!

Time:2023-9-17

Are you tired of walking into a room and being greeted by stale air? Do you long for a space that is not only visually appealing but also smells inviting and captivating? Look no further than our state-of-the-art Scent Diffuser Machine! With its innovative technology and wide range of fragrances, this machine is designed to transform any space into a...
Enhance Your Hotel Experience with an Air Freshener Machine
Enhance Your Hotel Experience with an Air Freshener Machine

Time:2023-9-16

When it comes to hotel experiences, there are several factors that can greatly influence guests' overall satisfaction. From the comfort of the room to the quality of service, every detail matters. One often overlooked aspect that can significantly impact a guest's experience is the scent of the hotel room. A pleasant and inviting smell can create a memorable experience, while...
อัปเดตอีเมล

เราอาจส่งอีเมลถึงคุณเมื่อมีข่าวที่คุณอาจสนใจ เช่น คูปองหรือน้ำหอมใหม่ๆ ได้ไหม เราสัญญาจะไม่เป็นศัตรูพืช และเราไม่เคยเปิดเผยรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา