เมนู
index_ico
ดีที่สุด
โรงงาน VR
จุดเด่น
สินค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านการทดสอบ CE, ROHS, FCC, EMC, TUV, PSE และ EK,

ซื้อเครื่องดมกลิ่นเพื่อทำให้พื้นที่ทั้งหมดของคุณมีกลิ่นหอม ผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อเน้นพื้นที่โปรดของคุณด้วยน้ำหอมที่คุณชื่นชอบ และใช้กระดาษซับตัวอย่างเพื่อสูดกลิ่นน้ำหอมอื่นๆ ที่คุณอาจยังไม่คุ้นเคย

feat01
เครื่องกลิ่นเชิงพาณิชย์
feat01
เครื่องกระจายกลิ่นหอมภายในบ้าน
feat01
เครื่องกระจายกลิ่นหอมในรถยนต์
feat01
น้ำมันหอมระเหย
ดีที่สุด

เครื่องกลิ่นเชิงพาณิชย์

ดีที่สุด

น้ำมันหอมระเหย

VINESCENTS มุ่งมั่นที่จะ R&D และการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากกลิ่นหอม เช่น เครื่องกระจายกลิ่นหอม เครื่องสร้างกลิ่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องมือความงามและดูแลผิว
feat01
น้ำหอมยอดนิยมที่สุด
feat01
ส่วนผสมที่โดดเด่นที่สุด
feat01
อารมณ์ที่ต้องการมากที่สุด
feat01
ฤดูกาล
feat01
ที่ไหนถูกใช้มากที่สุด
น้ำหอม
ของเดือน
มิถุนายน 2022 FRAGRANCE PICK
หัวฉีดเครื่องหอมพัฒนาอย่างอิสระ

VINESCENTS มุ่งมั่นที่จะ R&D และการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากกลิ่นหอม เช่น เครื่องกระจายกลิ่นหอม เครื่องสร้างกลิ่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องมือความงามและดูแลผิว จากทีมงาน R&D ที่แข็งแกร่งและช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม เราได้ให้บริการ ODM และ OEM แก่ลูกค้าทั่วโลกมานานกว่า 5 ปี

สถานี
สถานี
ขอบเขตการวิจัยและพัฒนาของเรา
ข้อเสนอการตลาดดมกลิ่นที่กำหนดเอง

การประยุกต์ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยละออง การฉีดพ่นด้วยยุง การทำความสะอาด การดับกลิ่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในที่สาธารณะและสถานที่ในครอบครัว เช่น โรงแรม KTV ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สนามบิน สถานี

จุดเด่น
บทความบล็อก
The Ultimate Solution for a Fresh and Invigorating Hotel Atmosphere – Introducing the Hotel Air Freshener Machine
The Ultimate Solution for a Fresh and Invigorating Hotel Atmosphere – Introducing the Hotel Air Freshener Machine

Time:2023-9-28

As the hospitality industry continues to evolve, hotel owners and managers are constantly looking for innovative ways to enhance their guests' experience. One of the key factors that contribute to a pleasant stay is the atmosphere of the hotel. A fresh and invigorating smell can make guests feel welcome and comfortable during their visit. To address this need, we are...
Experience the Ultimate Home Fragrance with Our Innovative Home Scent System
Experience the Ultimate Home Fragrance with Our Innovative Home Scent System

Time:2023-9-28

Creating a warm and inviting atmosphere in our homes has become more important than ever. We all want our living spaces to reflect our personality and provide a sense of comfort and relaxation. One of the most effective ways to achieve this is through the use of home fragrances. The right scent can transform any space into a sanctuary, making...
China HVAC Scent Diffuser: Enhancing Indoor Air Quality with Fragrant Elegance
China HVAC Scent Diffuser: Enhancing Indoor Air Quality with Fragrant Elegance

Time:2023-9-27

Indoor air quality plays a crucial role in creating a comfortable and healthy environment within our homes and offices. We often invest in air purifiers and ventilation systems to remove pollutants and ensure fresh air circulation. While these measures are essential, there is another aspect of indoor air quality that is often overlooked – fragrance. A pleasant scent can enhance...
Fragrance Diffuser Machine: Enhance Your Space with Aromatic Bliss
Fragrance Diffuser Machine: Enhance Your Space with Aromatic Bliss

Time:2023-9-26

Introduction Finding ways to create a relaxing and serene environment at home or in the office is becoming increasingly important. One of the most effective ways to achieve this is by using a fragrance diffuser machine. These devices not only add a pleasant aroma to your space but also offer a myriad of benefits for your physical and mental well-being....
The Refreshing Essence of a Hotel Lobby: Infusing Air with a Pleasant Fragrance
The Refreshing Essence of a Hotel Lobby: Infusing Air with a Pleasant Fragrance

Time:2023-9-25

When entering a hotel lobby, one is immediately enveloped in an atmosphere of luxury and relaxation. The opulent furnishings, the soothing lighting, and the warm smiles of the staff all contribute to this welcoming ambiance. However, there is another element that often goes unnoticed but plays a significant role in creating this inviting environment - the scent that fills the...
Introducing the AC Fragrance Diffuser wholesale: Elevate Your Surroundings with Refreshing Scents
Introducing the AC Fragrance Diffuser wholesale: Elevate Your Surroundings with Refreshing Scents

Time:2023-9-24

Are you tired of coming home to a stale and unpleasant-smelling environment? Do you wish there was a way to enhance the ambiance of your living space effortlessly? Look no further! We are thrilled to introduce the AC Fragrance Diffuser, a revolutionary device designed to elevate your surroundings with refreshing scents. Gone are the days of relying solely on traditional...
Introducing the Ultimate Commercial Fragrance Machine: Enhancing Spaces with Enchanting Aromas
Introducing the Ultimate Commercial Fragrance Machine: Enhancing Spaces with Enchanting Aromas

Time:2023-9-23

Creating a captivating and memorable environment for customers is crucial. While visual aesthetics and auditory elements are often prioritized, the power of scent should not be underestimated. Fragrance has the ability to evoke emotions, trigger memories, and leave a lasting impression on individuals. Recognizing this, the introduction of the ultimate commercial fragrance machine promises to elevate spaces with enchanting aromas,...
Home Scent Diffuser Machine: Enhance Your Living Space with Fragrance
Home Scent Diffuser Machine: Enhance Your Living Space with Fragrance

Time:2023-9-22

It is essential to create a living space that provides comfort, relaxation, and a sense of well-being. One way to achieve this is by using a home scent diffuser machine. These innovative devices have gained immense popularity in recent years due to their ability to enhance the ambiance of any room with delightful fragrances. In this article, we will explore...
The Scent of Luxury: Enhancing the Atmosphere in Hotel Lobbies with Air Fresheners
The Scent of Luxury: Enhancing the Atmosphere in Hotel Lobbies with Air Fresheners

Time:2023-9-21

Introduction: In the competitive world of the hospitality industry, hotels strive to provide their guests with an experience that is both memorable and luxurious. From the grand entrance to the guest rooms, every aspect is carefully designed to create a welcoming and comfortable ambiance. While most hotels focus on visual aesthetics, the importance of scent in creating a lasting impression...
อัปเดตอีเมล

เราอาจส่งอีเมลถึงคุณเมื่อมีข่าวที่คุณอาจสนใจ เช่น คูปองหรือน้ำหอมใหม่ๆ ได้ไหม เราสัญญาจะไม่เป็นศัตรูพืช และเราไม่เคยเปิดเผยรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา