μενού
page_banner

High Quality Home Aroma Diffuser-VF130R

λάβετε μια προσφορά
Λεπτομέριες
Model VF130R
Product Size L88*W106*H157mm
Oil bottle capacity 120ml
Power-supply mode DC Adapter
Voltage 5V
Power 1.5W
Material PP
Control Mode Intelligent remote control
Oil Consumption 0.5-0.6ml/h
Customized Services Acrylic panel pattern customization
Coverage 40-50㎡/120-150m³/400-500ft²
Color White / Black

 

China Home Aroma Diffuser Video Display:

 

Introduction

Home aroma diffusers are devices designed to disperse pleasant scents and essential oils into the air, creating a soothing and relaxing ambiance in any living space. These diffusers come in various designs and functionalities, such as ultrasonic, nebulizing, or heat-based, allowing users to choose the method that suits their preferences best. By using essential oils, the diffusers not only create a pleasant fragrance but also provide potential health benefits, such as reducing stress, improving sleep, and purifying the air. With their elegant designs and customizable features, home aroma diffusers have become popular additions to homes, offices, and other indoor environments, promoting a more comfortable and enjoyable atmosphere.

 
 
High-Quality Home Aroma Diffuser Features
 
1. Diffusion Methods: Aroma diffusers utilize different diffusion methods, such as ultrasonic, nebulizing, or heat-based, to disperse essential oils into the air. Each method has its advantages, providing options for different preferences.
 
2. Timer Settings: Many diffusers come with timer settings, allowing users to control the duration of the diffusion. This feature is useful for creating specific scent intervals or conserving essential oils.
 
3. LED Lights: Some diffusers come with built-in LED lights, which add a calming and decorative element to the device. The lights may have various color options or a soothing color-changing feature.
 
4. Mist Output Control: Adjustable mist output levels enable users to control the intensity of the fragrance in the room, catering to personal preferences and room sizes.
 
5. Auto Shut-Off: Safety is paramount, and many aroma diffusers have an auto shut-off feature that turns off the device when the water reservoir is empty, preventing damage to the unit.
 
6. Water Capacity: The water tank capacity varies among diffusers, affecting the continuous running time. Larger tanks require less frequent refills, offering longer diffusion sessions.
 
7. Whisper-Quiet Operation: Many diffusers operate silently, ensuring a peaceful environment without any disruptive noise.
 
8. Remote Control: Some advanced diffusers come with remote controls, enabling convenient adjustments from a distance.
 
9. Versatile Design: Aroma diffusers often boast sleek and modern designs, making them versatile additions to any decor.
 
10. Essential Oil Compatibility: It’s essential to ensure the diffuser is compatible with a wide range of essential oils, allowing users to experiment with various scents and blends.
 
 
 
 
Home Aroma Diffuser maintenance service
 
  1. Thorough Cleaning: The diffuser’s water tank, ultrasonic plate, and other components are cleaned to remove residue and buildup.
  2. Inspection: A detailed examination is performed to identify any potential issues or wear and tear.
  3. Calibration: If applicable, the diffuser’s settings and mist levels are calibrated for optimal performance.
  4. Testing: The diffuser is tested to ensure smooth and efficient operation.
  5. Recommendations: Tips and recommendations are provided to prolong the diffuser’s lifespan.

 

Our material application

For a home aroma diffuser, it’s important to choose materials that are safe, durable, and non-reactive with essential oils or fragrance oils. The primary materials should be BPA-free plastics, such as polypropylene (PP) or polyethylene (PE), to ensure they don’t leach harmful chemicals into the air. Glass or ceramic diffusers are also popular choices for a more upscale look and eco-friendly option. Avoid materials like PVC or low-quality plastics that may degrade over time or emit harmful fumes. Additionally, using natural materials like bamboo or wood for the outer casing can add a touch of elegance and eco-friendliness to the diffuser.

 

Home Aroma Diffuser Application Scenarios

1. Bedroom Ambiance: Enhance the bedroom ambiance with soothing scents like vanilla or sandalwood for a restful sleep.

2. Entertaining Guests: Set a welcoming atmosphere for guests by diffusing uplifting scents like citrus or peppermint.

3. Festive Seasons: Create a festive ambiance during holidays or special occasions by diffusing seasonal scents like cinnamon or pine.

4. Yoga or Exercise Sessions: Infuse the space with invigorating scents like eucalyptus or ginger to energize and inspire during yoga or exercise routines.

5. Pet-Friendly Spaces: Choose pet-safe essential oils like chamomile or lavender to create a calming environment for pets.

Home Aroma DiffuserApplicable people

Home aroma diffusers are suitable for a wide range of people and can benefit various individuals in different ways. They are ideal for individuals seeking relaxation and stress relief, as well as those interested in aromatherapy for health and wellness. Families can create a pleasant and inviting atmosphere in their homes, while individuals with sleeping issues can benefit from calming scents for improved sleep quality. Professionals working from home can enhance focus and productivity in their home offices, while pet owners can create a calming environment for their animals. Moreover, people with allergies or respiratory issues can find relief with certain essential oils. Aroma diffusers offer customizable and natural home fragrances for anyone looking to create a specific ambiance.

 

How to Care for Home Aroma Diffuser Products During Use

1. Read the Manual: Always start by reading the user manual provided by the manufacturer. It will have specific care instructions and guidelines for your particular diffuser model.

2. Use Clean Water: Use clean, room-temperature water when filling the diffuser’s water tank. Avoid using hot water as it may damage the internal components.

3. Essential Oil Dilution: If your diffuser requires essential oils, follow the recommended dilution ratios. Using undiluted essential oils may clog the diffuser and affect its performance.

4. Regular Cleaning: Clean your diffuser regularly, following the manufacturer’s instructions. Empty the water tank and wipe it with a soft, damp cloth. Use a cotton swab dipped in rubbing alcohol to clean hard-to-reach areas.

5. Empty Between Uses: If you won’t be using the diffuser for an extended period, empty the water tank and dry it thoroughly to prevent mold growth.

6. Use Recommended Oils: Stick to high-quality essential oils or fragrance oils recommended by the manufacturer. Low-quality oils might contain impurities that could damage the diffuser.

7. Keep Away from Direct Sunlight: Place your diffuser away from direct sunlight or heat sources to prevent the deterioration of the materials.

8. Use Distilled Water: If your area has hard water, consider using distilled water to prevent mineral buildup inside the diffuser.

9. Unplug Safely: When not in use or when cleaning, always unplug the diffuser from the power source.

10. Replace Parts as Needed: If any parts, such as the atomizer or filters, need replacement, use genuine parts from the manufacturer.

11. Keep It on a Stable Surface: Place the diffuser on a stable and level surface to avoid accidental spills.

 

Our products are manufactured

Home aroma diffusers are made through a multi-step manufacturing process. It begins with designing the diffuser’s appearance and functionality, followed by material selection, which can include BPA-free plastics, glass, ceramic, or bamboo. Plastic components are typically made using injection molding, while glass or ceramic may be shaped through casting or forming methods. Electronic assembly includes connecting electrical components like the circuit board, atomizer, LED lights, and timers. Quality control checks are performed throughout the process to ensure the diffuser meets standards. After testing and certification, the diffusers are packaged with user manuals and accessories before distribution and sale to consumers.

 

If there is anything else you need to know, please contact us.

Official website:https://www.vinescents.com

Mail:vinescents@gmail.com or info@vinescents.com

 

This product: High Quality Home Aroma Diffuser-VF130R

High Quality Home Aroma Diffuser-VF130R FAQ
Q1. Γιατί να επιλέξετε το προϊόν της εταιρείας σας;
Ο εξοπλισμός της εταιρείας μας υιοθετεί την ιαπωνική αντλία αέρα εισαγωγής, η κεφαλή ψεκασμού υιοθετεί το ψεκασμένο ακροφύσιο ψεκασμού, η νέα μηχανή υιοθετεί αντιδιαβρωτικό χάλυβα και σκληρυμένο γυαλί, με το πλεονέκτημα της όμορφης εμφάνισης, της μεγάλης διάρκειας ζωής, της υψηλής ποσότητας ψεκασμού και της ευρείας κάλυψης .
Ε2: Είναι δυνατόν να αγοράσετε δείγματα για δοκιμή πριν από μια παραγγελία MOQ;
Ναι, φυσικά και μπορείς.
Ε3. Είναι το αιθέριο έλαιό σας επιβλαβές για την υγεία;
Όχι, όλα μας τα αιθέρια έλαια εξευγενίζονται και εκχυλίζονται αυστηρά σύμφωνα με τα πρότυπα της ένωσης αρωμάτων και περάσαμε τις ROHS (Διεθνείς Περιβαλλοντικές Οδηγίες) και το REACH (163 δοκιμές για επικίνδυνες ουσίες για τον άνθρωπο).
Ε4. Πόσο καιρό ισχύει η περίοδος εγγύησης;
Όλα τα προϊόντα μας έχουν εγγύηση 1 έτους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που κάποια εξαρτήματα είναι κατεστραμμένα, θα λύσουμε την επίλυση το συντομότερο δυνατόν.
Q5. Πώς να διατηρήσετε τα εξατμισμένα μέρη κεφαλής;
Ένα νέο εξατομικευμένο τμήμα κεφαλής θα προσαρτηθεί για αντικατάσταση. Εάν το τμήμα της κεφαλής έχει βουλώσει, μπορείτε να τοποθετήσετε το νέο και να βάλετε το παλιό στο οινόπνευμα για να αποσυντεθεί η βρωμιά. Είναι καλύτερα τα ψεκασμένα εξαρτήματα να αντικαθίστανται μία φορά το μήνα.
Ε6. Το αιθέριο έλαιό σας μπορεί να ξαναγεμιστεί; Είναι επιβλαβές για τους ανθρώπους;
Ναι, το αιθέριο έλαιο μπορεί να ξαναγεμιστεί. Αλλά μόνο PURE αιθέριο έλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν μπορεί να προστεθεί νερό στο μηχάνημα. Δεν είναι επιβλαβές για τους ανθρώπους.
Ε7. Είναι ο ηλεκτρικός σας διαχύτης αρωμάτων σε θέση να λειτουργήσει;
Ναι, μπορείτε να ορίσετε διαστήματα εργασίας και διαστήματα διακοπής, όπως 30 δευτερόλεπτα ενεργοποίηση και 30 δευτερόλεπτα απενεργοποίηση από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ. καθημερινά.
Ε8. Πώς να καθαρίσετε το μηχάνημα;

1. Βγάλτε το μπουκάλι.

2. Γεμίστε λίγο οινόπνευμα με το μπουκάλι και καθαρίστε το μπουκάλι.

3. Γεμίστε ξανά το φρέσκο οινόπνευμα και τοποθετήστε το στο μηχάνημα, ανοίξτε το ρεύμα για να λειτουργήσει.

4. Μετά από 10 λεπτά και έχει τελειώσει ο καθαρισμός, απενεργοποιήστε.

5. Βάλτε το μπουκάλι με αιθέριο έλαιο μέσα στο μηχάνημα, κλείστε το καλά.