menu
faqe_banner

China Home Aroma Diffuser VS1400A

të marrë një kuotë
Detajet
Model VS1400A
Product Size 180*70*200mm
Oil bottle capacity 200ml
Power-supply mode DC Adapter
Voltage 12V
Power 4W
Material Aluminum alloy+PC panel
Control Mode Intelligent time control
Coverage 430-500㎡/1300-1500m³/4300-5000ft²
Color Gray/Sliver/Gold

 

Home Aroma Diffuser Video Shows:

 

 

Introduction

A home aroma diffuser is a delightful device that brings the enchanting scents of essential oils or fragrance oils into indoor spaces. It operates by dispersing a fine mist of aromatic molecules, filling the air with soothing and refreshing fragrances. These diffusers offer a wide range of applications, from creating a calming atmosphere for relaxation and sleep to promoting focus and productivity in workspaces. With their customizable features, such as timer settings, LED lights, and mist modes, home aroma diffusers provide a personalized sensory experience. They have become a popular addition to homes, enriching the ambiance and contributing to overall well-being.

 

Home Aroma Diffuser Repair and Service

We offer comprehensive Home Aroma Diffuser Repair and Service to ensure the continued performance and longevity of your device. Our skilled technicians are trained to handle various diffuser models and can diagnose and repair any issues efficiently. Whether it’s a malfunctioning misting mechanism, faulty controls, or LED light problems, we’ve got you covered. Our service includes thorough cleaning, replacement of damaged parts, and rigorous testing to ensure optimal functioning. Additionally, we provide routine maintenance to prevent future problems and extend the life of your aroma diffuser. Trust our reliable repair and service solutions to keep your home aroma diffuser operating smoothly and effectively.

 

Home Aroma Diffuser How to use

To use a home aroma diffuser, follow these simple steps:

1. Fill Water Tank: Remove the cover or lid of the aroma diffuser and fill the water tank with clean tap water. Be sure not to exceed the maximum fill line indicated on the tank.

2. Add Essential Oil: Add a few drops of your favorite essential oil to the water in the tank. The number of drops can vary depending on your preference and the diffuser’s capacity.

3. Replace Lid/Cover: Securely put back the cover or lid of the aroma diffuser, ensuring it is properly sealed.

4. Connect Power: Plug the aroma diffuser into a power outlet using the provided power cord.

5. Turn On: Switch on the diffuser by using the power button or control panel. Many aroma diffusers offer adjustable mist settings and timer options. Select your desired mist intensity and duration.

6. Enjoy: The aroma diffuser will start dispersing a fine mist of water and essential oil into the air, filling the room with a pleasant fragrance and creating a soothing ambiance.

7. Maintenance: Regularly clean your aroma diffuser to prevent buildup and ensure proper functioning. Follow the manufacturer’s instructions for cleaning and maintenance.

 

How to maintain Home Aroma Diffuser during use

1. Regular Cleaning: Clean your diffuser after each use or at least once a week. Empty the water tank, wipe it with a soft cloth, and clean the ultrasonic plate with a cotton swab dipped in rubbing alcohol.

2. Use Clean Water: Always use clean, room-temperature water in your diffuser’s water tank. Avoid using hot or cold water, as extreme temperatures can affect the diffuser’s operation.

3. Essential Oil Dilution: If your diffuser requires essential oils, follow the recommended dilution ratios provided by the manufacturer. Using undiluted essential oils can damage the diffuser.

4. Avoid Chemical Cleaners: Refrain from using harsh chemical cleaners on your diffuser. Mild soap and water are usually sufficient for cleaning.

5. Empty Between Uses: If you won’t be using the diffuser for a while, empty the water tank and dry it thoroughly to prevent mold or bacteria growth.

6. Use Distilled Water: If your area has hard water, consider using distilled or filtered water to prevent mineral buildup inside the diffuser.

7. Regularly Inspect Components: Check the power cord, plugs, and buttons regularly for any signs of damage or wear. If you notice any issues, stop using the diffuser and contact the manufacturer for assistance.

8. Follow Timer Settings: If your diffuser has timer settings, use them to prevent continuous operation, conserve essential oils, and ensure safe use.

9. Keep It on a Stable Surface: Place the diffuser on a stable and level surface to prevent accidental spills.

10.Replace Consumable Parts: If your diffuser has replaceable parts like filters or atomizers, follow the manufacturer’s guidelines for replacement intervals.

 

compared with other materials

Home aroma diffusers offer several advantages over traditional air fresheners like sprays or plug-ins. Diffusers disperse natural scents from essential oils, promoting relaxation and well-being. They are typically safer for indoor air quality as they don’t emit harmful chemicals. Additionally, diffusers can be used with a wide range of essential oils, offering versatility and customization in fragrance options. On the other hand, traditional air fresheners often contain artificial fragrances and can contribute to indoor air pollution, which may be less desirable for some users.

 

Health Benefits

Home aroma diffusers offer numerous health benefits through aromatherapy. The diffused essential oils can promote relaxation, reduce stress, and improve overall mood.

Aromatherapy can also aid in enhancing sleep quality, relieving anxiety, and providing a sense of calm. Certain essential oils possess respiratory benefits, helping with congestion and promoting clearer breathing. They can also support mental focus, concentration, and alertness.

 

 

 

If you need to know more, please visit our official website,https://www.vinescents.com.

This product: China Home Aroma Diffuser VS1400A

China Home Aroma Diffuser VS1400A FAQ
Q1. Pse të zgjidhni produktin e kompanisë suaj?
Pajisjet e kompanisë sonë miratojnë pompën japoneze të ajrit të importit, koka e spërkatjes miraton grykën e spërkatjes së atomizuar, makina e re adopton çelik anti-korroziv dhe xhami të fortë, me avantazhin e pamjes së bukur, jetëgjatësisë së gjatë, sasisë së lartë të atomizimit dhe mbulimit të gjerë .
Q2: A është e mundur të blini mostra për të testuar përpara një porosie MOQ?
Po, sigurisht që mundesh.
Q3. A është vaji juaj esencial i dëmshëm për shëndetin?
Jo, të gjithë vajrat tanë esencialë rafinohen dhe nxirren në përputhje të rreptë me standardet e shoqatës së aromave, dhe ne kaluam ROHS (Direktivat Ndërkombëtare të Mjedisit) dhe REACH (163 teste mbi substancat e rrezikshme për njerëzit).
Q4. Sa zgjat periudha e garancisë?
Të gjitha produktet tona janë të garantuara 1 vit. Ju mund të kontaktoni me ne në rast se ndonjë pjesë është e dëmtuar, ne do të zgjidhim zgjidhjen sa më shpejt.
Q5.Si të mirëmbahen pjesët e kokës të atomizuara?
Një pjesë e re e kokës e atomizuar do të bashkëngjitet për zëvendësim. Nëse pjesa e kokës së atomizuar është e bllokuar, mund të vendosni të renë dhe të vjetrën ta vendosni në alkool për të dekompozuar papastërtitë. Është më mirë që pjesët e atomizuara të ndërrohen një herë në muaj.
P6. A mund të rimbushet vaji juaj esencial? A është e dëmshme për njerëzit?
Po, vaji esencial mund të rimbushet. Por mund të përdoret vetëm vaj esencial i pastër, uji nuk mund të shtohet në makinë. Nuk është e dëmshme për njerëzit.
P7. A është në gjendje të funksionojë Difuzori juaj Elektrik i Aromës?
Po, mund të caktoni intervalet e punës dhe intervalet e ndalimit, si 30 sekonda ndezur dhe 30 sekonda jashtë çdo ditë nga ora 9 e mëngjesit deri në 6 pasdite.
P8. Si të pastroni makinën?

1. Nxirreni shishen.

2. Mbushni pak alkool me shishen dhe pastroni shishen.

3. Rimbushni alkoolin e freskët dhe vendoseni në makinë, hapni fuqinë për të punuar.

4. Pas 10 minutash dhe ka mbaruar pastrimi, fikeni.

5. Vendoseni shishen e vajit eterik brenda makinës, mbylleni mirë.