menu
faqe_banner

China Home Aroma Diffuser VF140A Manufacturer

të marrë një kuotë
Detajet
 Model  VF140A
 Product Size  L140*W63*H160mm
 Oil bottle capacity  150ml
 Power-supply mode  3*D Battery / DC Adapter
 Voltage  5V
 Power  1W
 Material  PP+PC panel
 Control Modet  Intelligent time control/Bluetooth
 Oil Consumption  0.5-0.6ml/hr
 Customized Services  Acrylic panel pattern customization
 Coverage
 40-50㎡/120-150m³/400-500ft²
 Colour
Black / White

 

 

Wholesale Home Aroma Diffuser Video Display:

 

product Introduction:

A home aroma diffuser is a popular and versatile device that enhances the ambiance and atmosphere of any living space. These compact and stylish devices utilize ultrasonic technology to disperse fragrant essential oils into the air, creating a soothing and pleasant environment. With a simple and user-friendly operation, home aroma diffusers allow you to customize the intensity and duration of the fragrance, ensuring a personalized sensory experience. They also often feature soothing LED lights, making them an attractive and calming addition to any room. A home aroma diffuser offers a convenient and effective way to elevate your home’s atmosphere, promoting relaxation, wellness, and a delightful fragrance throughout your living space.

product use:

The home aroma diffuser is incredibly easy to use. Simply fill the water tank with clean water, add a few drops of your favorite essential oil, and turn on the device. The diffuser will disperse a fine mist into the air, carrying the aroma throughout the room. You can adjust the mist intensity and set the timer according to your preference. Additionally, many aroma diffusers feature soothing LED lights that can be set to your desired color or can cycle through a range of colors. The home aroma diffuser provides a delightful and effortless way to create a relaxing and fragrant atmosphere in your home.

Home Aroma Diffuser Advantages

  1. Aromatherapy Benefits: Aroma diffusers allow you to enjoy the therapeutic benefits of essential oils, such as relaxation, stress relief, improved sleep, mood enhancement, and increased focus.
  2. Improved Air Quality: By diffusing essential oils, aroma diffusers help purify and freshen the air, neutralizing odors and creating a clean and inviting environment.
  3. Humidification: Many aroma diffusers also function as humidifiers, adding moisture to the air and relieving dryness, especially during the winter months or in dry climates.
  4. Customizable Experience: Aroma diffusers often offer adjustable mist settings, timer options, and LED light features, allowing you to personalize your aromatherapy experience and create the desired ambiance.
  5. Safe and Eco-Friendly: Compared to traditional scented candles or sprays, aroma diffusers are a safer and more environmentally friendly way to enjoy fragrance in your home. They do not involve open flames or harmful chemicals.
  6. Decorative and Stylish: Aroma diffusers come in a variety of designs and styles, serving as both functional devices and decorative pieces that complement your home decor.
  7. Cost-Effective: A small amount of essential oil goes a long way in an aroma diffuser, making it a cost-effective option for long-lasting fragrance compared to other scenting methods.

 

Our Product Guarantee

At our company, we are committed to providing our customers with high-quality home aroma diffusers and ensuring their satisfaction with our products. We stand behind the quality and performance of our diffusers, which is why we offer a product guarantee to give you peace of mind with your purchase.

We take pride in delivering reliable and durable products, but in the rare event that you experience any problems, our team will work diligently to resolve the issue promptly and provide you with a satisfactory solution.

Your satisfaction is our top priority, and we are dedicated to ensuring that you enjoy the benefits of our home aroma diffusers with confidence.

We compare with other materials

Safety: Home aroma diffusers, particularly those that use ultrasonic technology, are generally safer than other methods such as candles or incense. They do not involve open flames, reducing the risk of accidents or fire hazards.

Continuous Operation: Unlike air fresheners or scented sprays, home aroma diffusers provide continuous operation, allowing for a consistent and long-lasting fragrance in your living space.

Customization: Aroma diffusers offer the flexibility to customize your scent experience by selecting different essential oils or creating blends to suit your preferences. This level of customization is not possible with most other materials.

Health Benefits: Home aroma diffusers provide the added benefit of aromatherapy, allowing you to experience the therapeutic effects of essential oils. These oils can promote relaxation, relieve stress, improve sleep, and enhance mood.

Eco-Friendliness: Compared to disposable air fresheners or aerosol sprays, home aroma diffusers are generally more environmentally friendly. They use minimal energy and produce less waste.

Decorative Element: Aroma diffusers often come in stylish designs, adding a decorative touch to your home. They can blend seamlessly with your interior decor, enhancing the overall aesthetic.

While other materials may offer convenience or immediate fragrance, home aroma diffusers provide a more controlled and customizable experience with added health benefits. They create a relaxing and inviting ambiance while allowing you to enjoy the therapeutic properties of essential oils.

 

Thank you for your interest in our Home Aroma Diffuser! We’ll be happy to assist you further and provide any information you need. If you have any questions, questions or concerns, please do not hesitate to contact us. https://www.vinescents.com/ or vinescents@gmail.com.

 

This product: China Home Aroma Diffuser VF140A Manufacturer

China Home Aroma Diffuser VF140A Manufacturer FAQ
Q1. Pse të zgjidhni produktin e kompanisë suaj?
Pajisjet e kompanisë sonë miratojnë pompën japoneze të ajrit të importit, koka e spërkatjes miraton grykën e spërkatjes së atomizuar, makina e re adopton çelik anti-korroziv dhe xhami të fortë, me avantazhin e pamjes së bukur, jetëgjatësisë së gjatë, sasisë së lartë të atomizimit dhe mbulimit të gjerë .
Q2: A është e mundur të blini mostra për të testuar përpara një porosie MOQ?
Po, sigurisht që mundesh.
Q3. A është vaji juaj esencial i dëmshëm për shëndetin?
Jo, të gjithë vajrat tanë esencialë rafinohen dhe nxirren në përputhje të rreptë me standardet e shoqatës së aromave, dhe ne kaluam ROHS (Direktivat Ndërkombëtare të Mjedisit) dhe REACH (163 teste mbi substancat e rrezikshme për njerëzit).
Q4. Sa zgjat periudha e garancisë?
Të gjitha produktet tona janë të garantuara 1 vit. Ju mund të kontaktoni me ne në rast se ndonjë pjesë është e dëmtuar, ne do të zgjidhim zgjidhjen sa më shpejt.
Q5.Si të mirëmbahen pjesët e kokës të atomizuara?
Një pjesë e re e kokës e atomizuar do të bashkëngjitet për zëvendësim. Nëse pjesa e kokës së atomizuar është e bllokuar, mund të vendosni të renë dhe të vjetrën ta vendosni në alkool për të dekompozuar papastërtitë. Është më mirë që pjesët e atomizuara të ndërrohen një herë në muaj.
P6. A mund të rimbushet vaji juaj esencial? A është e dëmshme për njerëzit?
Po, vaji esencial mund të rimbushet. Por mund të përdoret vetëm vaj esencial i pastër, uji nuk mund të shtohet në makinë. Nuk është e dëmshme për njerëzit.
P7. A është në gjendje të funksionojë Difuzori juaj Elektrik i Aromës?
Po, mund të caktoni intervalet e punës dhe intervalet e ndalimit, si 30 sekonda ndezur dhe 30 sekonda jashtë çdo ditë nga ora 9 e mëngjesit deri në 6 pasdite.
P8. Si të pastroni makinën?

1. Nxirreni shishen.

2. Mbushni pak alkool me shishen dhe pastroni shishen.

3. Rimbushni alkoolin e freskët dhe vendoseni në makinë, hapni fuqinë për të punuar.

4. Pas 10 minutash dhe ka mbaruar pastrimi, fikeni.

5. Vendoseni shishen e vajit eterik brenda makinës, mbylleni mirë.