menu
faqe_banner

Unique and Stylish Home Aroma Diffuser VF120A

të marrë një kuotë
Detajet
Model
VF120A
Product Size
L130*W70*H290mm
Housing Material
Aluminum Alloy
Noice
≤37 db
Color
Black
Power-supply
12V/5W
Control Way
Intelligent time control
Essential Oil Capacity
200 ML
Installation Way
desktop
Coverage
40-100m²/120-300m³

 

Home Aroma Diffuser Video Showcase:

 

 

Introduction

Experience a new level of relaxation with our collection of unique and stylish home aroma diffusers. These innovative devices combine the benefits of aromatherapy with captivating designs that complement any living space. Elevate your home environment by infusing it with the soothing scents of essential oils, all while adding a touch of aesthetic charm. From sleek and modern options to intricately crafted pieces inspired by nature, our range of aroma diffusers offers both sensory delight and visual appeal. Discover the perfect blend of wellness and style as you create a tranquil haven that caters to your senses and enhances your home’s ambiance.

 

Why Choose Home Aroma Diffuser

Choosing a home aroma diffuser can bring an array of benefits to your living space and overall well-being. Here’s why you should consider incorporating a home aroma diffuser into your environment:

Enhance Ambiance: Aroma diffusers not only disperse pleasant fragrances but also create a serene atmosphere. The subtle mist and calming scents can transform your home into a peaceful retreat, ideal for relaxation and unwinding.

Aromatherapy Benefits: Essential oils used in aroma diffusers offer various aromatherapy benefits. Lavender can promote relaxation, eucalyptus can aid in respiratory health, and citrus scents can uplift your mood. Choose oils that align with your needs and preferences.

Improved Sleep Quality: Certain essential oils, like chamomile and cedarwood, have sedative properties that can improve sleep quality. Using an aroma diffuser before bedtime can contribute to a more restful and rejuvenating sleep.

Stress Reduction: Aromatherapy is known for its stress-relieving effects. The soothing scents can help reduce anxiety and promote emotional balance, making your home a haven of tranquility.

Air Purification: Many aroma diffusers also act as humidifiers, improving indoor air quality by adding moisture to the air. Some models are equipped with filters that can trap airborne particles, contributing to a healthier living environment.

Safe and Natural: Aroma diffusers offer a safe and natural way to enjoy scents. Unlike candles or incense, they don’t involve burning and release harmful chemicals. This makes them a family-friendly option, even around children and pets.

Customizable Scents: With a home aroma diffuser, you have the flexibility to choose your preferred essential oils and create custom scent blends. Experiment with different combinations to find your signature fragrance.

Long-Lasting Scent: Aroma diffusers release scents slowly and consistently, allowing you to enjoy the aroma for an extended period without overwhelming your senses.

Ease of Use: Aroma diffusers are user-friendly. Most models come with timer settings and adjustable mist intensity, giving you control over how and when the diffuser operates.

Aesthetic Appeal: Modern aroma diffusers come in a variety of designs, from sleek and minimalist to elegant and decorative. They can serve as stylish décor pieces that complement your home’s interior.

Cost-Effective: Compared to other scent-dispersing methods, like scented candles, aroma diffusers are cost-effective in the long run. You only need a few drops of essential oil to create a lasting fragrance.

Boost Focus and Concentration: Certain essential oils, such as peppermint and rosemary, are known to enhance cognitive function, including focus and concentration. Using these oils in a diffuser can create an ideal environment for productivity.

Adds to Self-Care Rituals: Incorporating an aroma diffuser into your self-care routine can enhance the experience of practices like meditation, yoga, and relaxation exercises.

Gift-Worthy: Aroma diffusers make thoughtful and versatile gifts for various occasions. They’re suitable for housewarming, birthdays, holidays, and more.

 

FAQ

Q1. Why choose the product of your company?
Our company’s equipments adopt the Japanese import air pump, the spray head adopts the atomized spray nozzle, the new machine adopts anti-corrosive steel and toughened glass, with the advantage of the beautiful appearance, long service life, high amount of atomization and wide coverage.
Q2: Is it possible to buy samples to test before a MOQ order?
Po, sigurisht që mundesh.
Q3. Is your essential oil harmful to health?
Jo, të gjithë vajrat tanë esencialë rafinohen dhe nxirren në përputhje të rreptë me standardet e shoqatës së aromave, dhe ne kaluam ROHS (Direktivat Ndërkombëtare të Mjedisit) dhe REACH (163 teste mbi substancat e rrezikshme për njerëzit).
Q4. How long for warranty period?
All our products are 1 year guaranteed. You can contact with us in case any parts are damaged, we’ll work out the resolution at our soonest.
Q5. How to maintain the atomized head parts?
A New atomized head part will be attached for replacement. If the atomized head part is blocked, you can place the new one and put the old one in the alcohol to decompose the dirt. It’s better for the atomized parts be replaced once a month.
Q6. Is your essential oil able to be refilled? Is it harmful to people?
Po, vaji esencial mund të rimbushet. Por mund të përdoret vetëm vaj esencial i pastër, uji nuk mund të shtohet në makinë. Nuk është e dëmshme për njerëzit.
Q7. Is your Electric Scent Diffuser able to set work?
Po, mund të caktoni intervalet e punës dhe intervalet e ndalimit, si 30 sekonda ndezur dhe 30 sekonda jashtë çdo ditë nga ora 9 e mëngjesit deri në 6 pasdite.

Q8. How to clean the machine?
1. Nxirreni shishen.
2. Mbushni pak alkool me shishen dhe pastroni shishen.
3. Rimbushni alkoolin e freskët dhe vendoseni në makinë, hapni fuqinë për të punuar.
4. Pas 10 minutash dhe ka mbaruar pastrimi, fikeni.
5. Vendoseni shishen e vajit eterik brenda makinës, mbylleni mirë.
 

 

Thank you for your interest in our Home Aroma Diffuser! We’ll be happy to assist you further and provide any information you need. If you have any questions, questions or concerns, please do not hesitate to contact ushttps://www.vinescents.com/ or vinescents@gmail.com.

This product: Unique and Stylish Home Aroma Diffuser VF120A

Unique and Stylish Home Aroma Diffuser VF120A FAQ
Q1. Pse të zgjidhni produktin e kompanisë suaj?
Pajisjet e kompanisë sonë miratojnë pompën japoneze të ajrit të importit, koka e spërkatjes miraton grykën e spërkatjes së atomizuar, makina e re adopton çelik anti-korroziv dhe xhami të fortë, me avantazhin e pamjes së bukur, jetëgjatësisë së gjatë, sasisë së lartë të atomizimit dhe mbulimit të gjerë .
Q2: A është e mundur të blini mostra për të testuar përpara një porosie MOQ?
Po, sigurisht që mundesh.
Q3. A është vaji juaj esencial i dëmshëm për shëndetin?
Jo, të gjithë vajrat tanë esencialë rafinohen dhe nxirren në përputhje të rreptë me standardet e shoqatës së aromave, dhe ne kaluam ROHS (Direktivat Ndërkombëtare të Mjedisit) dhe REACH (163 teste mbi substancat e rrezikshme për njerëzit).
Q4. Sa zgjat periudha e garancisë?
Të gjitha produktet tona janë të garantuara 1 vit. Ju mund të kontaktoni me ne në rast se ndonjë pjesë është e dëmtuar, ne do të zgjidhim zgjidhjen sa më shpejt.
Q5.Si të mirëmbahen pjesët e kokës të atomizuara?
Një pjesë e re e kokës e atomizuar do të bashkëngjitet për zëvendësim. Nëse pjesa e kokës së atomizuar është e bllokuar, mund të vendosni të renë dhe të vjetrën ta vendosni në alkool për të dekompozuar papastërtitë. Është më mirë që pjesët e atomizuara të ndërrohen një herë në muaj.
P6. A mund të rimbushet vaji juaj esencial? A është e dëmshme për njerëzit?
Po, vaji esencial mund të rimbushet. Por mund të përdoret vetëm vaj esencial i pastër, uji nuk mund të shtohet në makinë. Nuk është e dëmshme për njerëzit.
P7. A është në gjendje të funksionojë Difuzori juaj Elektrik i Aromës?
Po, mund të caktoni intervalet e punës dhe intervalet e ndalimit, si 30 sekonda ndezur dhe 30 sekonda jashtë çdo ditë nga ora 9 e mëngjesit deri në 6 pasdite.
P8. Si të pastroni makinën?

1. Nxirreni shishen.

2. Mbushni pak alkool me shishen dhe pastroni shishen.

3. Rimbushni alkoolin e freskët dhe vendoseni në makinë, hapni fuqinë për të punuar.

4. Pas 10 minutash dhe ka mbaruar pastrimi, fikeni.

5. Vendoseni shishen e vajit eterik brenda makinës, mbylleni mirë.